Loading

Karta podatkowa jest ryczałtową, prostszą i uprzywilejowaną formą opodatkowania, przewidzianą dla mniejszych podmiotów gospodarczych osiągających stosunkowo niskie obroty. Jest ona skierowana dla podatników prowadzących ściśle określone w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym rodzaje działalności gospodarczej, usługowej, wytwórczo – usługowej oraz handlowej.

Usługowa działalność gospodarcza

Działalność usługową należy interpretować jako pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług ustanowioną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku odnośnie statystyki publicznej. Działalność wytwórcza to taka w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym także sprzedaż wyrobów własnej produkcji, która jest prowadzona przez podatnika.

Karta podatkowa

Zryczałtowane podatki w formie karty podatkowej są opłacane na zasadach i w warunkach określonych w części XII tabeli znajdującej się w załączniku nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Płacą je osoby fizyczne, w tym rolnicy równocześnie prowadzący różnego rodzaju gospodarstwa rolne.

karta podatkowa ceramika

W pozycji nr 5 części XII tabeli wyszczególnione zostały usługi odnośnie wytwórczości ludowej i artystycznej. W ustępie 4 objaśnień do części XII załącznika nr 3 do ustawy wyjaśniono czym jest wytwórczość ludowa i artystyczna. Jest to działalność polegającą na wytwarzaniu wyłącznie w sposób rękodzielniczy przy zastosowaniu obróbki maszynowej jedynie do początkowej obróbki surowca wyrobów zakwalifikowanych przez komisje etnograficzno-artystyczne Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Fundacji „Cepelia” – Polska Sztuka i Rękodzieło oraz Fundacji Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludowej, których wykaz znajduje się w załączniku nr 1 do ustawy.

W wykazie wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego które są atestowane przez komisje artystyczne i etnograficzne, stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku wymieniono różnego rodzaju wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego z ceramiki, w tym również zastawy stołowe, naczynia kuchenne, pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, statuetki i pozostałe ceramiczne wyroby dekoracyjne. Wyroby z ceramiki są więc rodzajem działalności gospodarczej, której prowadzenie można śmiało opodatkować w formie karty podatkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Top